TBMM’de kabul edildi: İşlenmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak – 2022

Tarım ve ormancılık alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM’de kabul edildi. Yapılan değişiklikle 2 yıldır ekilmeyen ekilmemiş araziler şahıslara ait olsa dahi üretim için kiraya verilebiliyor.

Tarımsal üretimi planlamak, gıda güvenliği ve güvenliğini sağlamak, bakanlıktan izin almak, sözleşmeli üretimi yeniden düzenlemek, tarımsal Tarım alanlarının üretime açılmasını amaçlayan Orman Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı TBMM’de kabul edildi.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarım sektörüne ilişkin politikaları belirlemek, planlamak ve koordine etmek üzere yetkilendirilecektir. Tarımsal üretim planlaması için bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınacaktır. Hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarları, talep ve arz miktarı ile yeterlilik derecesi dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kapsamda ilk kez ihlalde bulunduğu tespit edilenler yazılı olarak uyarılacak. Uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde gereğini yapmayanlar 5 yıl boyunca herhangi bir destek programından yararlanamazlar. Kabul edilen teklife göre Tarım ve Orman Bakanlığı, sektörde sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeleri yapacak. Sözleşmeli üretimde irade hürriyeti esas alınacak, ürünler, ancak ihtiyaç halinde Bakanlıkça belirlenen ürün grupları sözleşmeli olarak üretilecek, salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretindeki gelişmeler ışığında arz güvenliğini sağlamak, tarıma uyum sağlamak iç veya dış talebe uygun olarak veya bitki ve hayvan sağlığını korumaya yönelik üretim yapmaktadır. Tarımsal üretim sözleşmesine konu olan ürün veya üretim varlıklarının sigorta ettirilmesi zorunlu olacaktır. Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen mücbir sebepler dışında, sözleşme gereği üretilen ürünün alım veya satımından vazgeçen üretici veya alıcılar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Cezai şart, alınmasından veya satılmasından kaçınılan malın sözleşme bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Tarım arazileri kiralanacak

Kanunla kullanılmayan arazilerin özlerine ve mülkiyet haklarına dokunulmadan kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması için düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve pay sahipliği, mülkiyet anlaşmazlığı, parçalılık, tarımsal faaliyetin sona ermesi, göç veya başka bir nedenle üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, Bu arazilerin ekonomiye kazandırılabilmesi için, kira gelirlerinin arazi sahiplerine ait olması ve arazinin niteliğini değiştirmemek kaydıyla, cari piyasa değerinden az olmamak üzere sezonluk olarak kiraya verilmesi mümkündür. Kiralama, esas olarak kiralanacak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde oturanlara veya sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacaktır. Kiralanan araziler bakanlığın belirleyeceği kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlanacak.

İnşaat atıklarını ormana atmak orman suçu sayılacak

Kanunda yapılan değişiklikle devlet ormanlarına çöp veya inşaat atıklarının atılması veya çöplerin hafriyat veya dökümü yoluyla ormanlara, doğal yaşama ve çevreye zarar verilmesi orman suçu sayılacak. Devlet ormanlarında madencilik ve taşocakçılığı faaliyetleri için gerekli tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon bedeli dışında bir bedelle Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecektir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınlarına neden olanların 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası 3 yıldan 10 yıla kadar artırılıyor. Devlet ormanlarında, orman idaresinin belirlediği konaklama yerleri dışında geceleyenlere verilecek para cezası 50 liradan 1500 liraya yükseltildi. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

benim ekonomim

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7053
index 5258
index 5215
index 3414
index 4108
index 2824
index 6737
index 3097
index 9820
index 9234
index 6123
index 5820
index 5373
index 3846
index 4525
index 9880
index 5224
index 7659
index 2473
index 8131
index 6458
index 5278
index 5817
index 5321
index 2579
index 1178
index 5987
index 4122
index 8611
index 2523
index 5612
index 4357
index 8930
index 1572
index 7796
index 8891
index 3089
index 9851
index 6073
index 2612
index 1124
index 1542
index 6960
index 5190
index 5778
index 6760
index 3856
index 4317
index 2317
index 3795