Ek kurumlar vergisinde yeni düzenlemeler – 2022

Genel Kanun Tebliği No. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 7440 sayılı Vergilerin ve Diğer Bazı Borçluların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi.

2022 yılında ödenmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesinden ilave vergi alınacak, kurumlar vergisi mükellefleri bu vergiyi ödeyecek, gelir vergisi mükellefleri ilave vergi ödemeyecek. Hesaplanan ilave vergi, ilk taksit kurumlar vergisi ödeme dönemi içinde Nisan ayında, ikinci taksit ise bu dönemden sonraki dördüncü ay olan Ağustos ayında olmak üzere iki taksitte ödenecektir.

sayılı Kanun ile 7440 sayılı Bazı Borçluların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bir defaya mahsus olmak üzere ek kurumlar vergisi getirilmiştir. Tebliğ ile ek verginin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenirken, tebliğde detaylı açıklama ve örnek uygulamalara da yer verildi.

2022 yılında ödenmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesinden ilave vergi alınacak, kurumlar vergisi mükellefleri bu vergiyi ödeyecek, gelir vergisi mükellefleri ilave vergi ödemeyecek. Mücbir sebep olarak açıklanan depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda yer alan düzenlemelere göre, kurumlar vergisi mükellefleri beyannamedeki net kurum kazancının tespitinde indirim ve istisnalarını indirime tabi tutabilirler.

Bunun yaklaşık 20.000 vergi mükellefini etkilemesi bekleniyor

Düzenlemenin 2022 kurumlar vergisinde muafiyet ve indirimleri bulunan yaklaşık 20 bin mükellefi etkilemesi bekleniyor. 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan indirim ve istisna tutarları üzerinden ek vergi yüzde 10 olarak hesaplanacak.

Kapsam kapsamına giren istisnalar, katılma karı istisnası, taşınmaz ve katılma payı satış geliri istisnası, yurt dışından temin edilen ve belirli şartları sağlayan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnaları gibi kalemler olacaktır.

İndirimler arasında yatırım, Ar-Ge, nakit sermaye indirimleri de kapsam dahilindedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden ayrıca yüzde 10 vergi alınacaktır. İştirak kazançları hariç olmak üzere, yurt dışından elde edilen ve yüzde 15 vergi yükü taşıyan istisnai kazançlar için ek vergi yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Hesaplanan vergi iki taksitte ödenecektir.

Hesaplanan ilave vergi, ilk taksit kurumlar vergisi ödeme dönemi içinde Nisan ayında, ikinci taksit ise bu dönemden sonraki dördüncü ay olan Ağustos ayında olmak üzere iki taksitte ödenecektir. Mikro ve küçük işletmelerin Ar-Ge ve tasarım indirimleri ile teknolojik kazançları üzerinden ek vergi alınmayacaktır.

Ar-Ge indirim tutarları ile teknokent kazançları istisna tutarları da ek vergi kapsamında yer alırken, yeni girişimciler ile gelişmekte olan mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan yaklaşık 3 bin Ar-Ge ve teknoloji firmasının bu indirim ve muafiyetleri ek vergi kapsamı dışında tutuldu. vergiler. Girişim sermayesi fonları dahil yatırım fonları ve ortaklıkların istisna kazançları ilave vergi kapsamında değildir.

12 Mart 2023 tarihinden önce ek vergi uygulanmayacaktır.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile diğer ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar üzerinden ayrıca vergi alınmayacaktır. Tasfiye, birleşme, devir ve tam dağıtım işlemlerinde 12 Mart 2023 tarihinden önce verilen beyannamelerden ayrıca vergi alınmayacaktır.

Tasfiye, birleşme, devir ve tam dağıtım işlemleri sonucunda mükelleflerin Kanunun yayımı tarihi olan 12 Mart 2023 tarihinden önce verdikleri beyannamelerde yararlandıkları vergi beyannameleri üzerinden ayrıca vergi alınmayacak. hesaplanmadı. 2022 yılı

Muafiyet ve indirimlerini beyannamelerinde göstermeyenler ile eksik beyan edenler cezalı ilave vergi ödeyeceklerdir. Uygun istisnalar ve kesintilerin beyanda gösterilmesi gerekecektir. Beyannamede gösterilmediği halde indirim/istisna satırlarında yer almayan indirim ve istisnalar nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen ilave vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

sermaye.com.tr

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052